Silver Tea Set

Vintage 1940's W & S Blackinton Co. Towle Silver Co. Coffee/Tea Set 5-piece


Vintage 1940's W & S Blackinton Co. Towle Silver Co. Coffee/Tea Set 5-piece
Vintage 1940's W & S Blackinton Co. Towle Silver Co. Coffee/Tea Set 5-piece
Vintage 1940's W & S Blackinton Co. Towle Silver Co. Coffee/Tea Set 5-piece
Vintage 1940's W & S Blackinton Co. Towle Silver Co. Coffee/Tea Set 5-piece
Vintage 1940's W & S Blackinton Co. Towle Silver Co. Coffee/Tea Set 5-piece
Vintage 1940's W & S Blackinton Co. Towle Silver Co. Coffee/Tea Set 5-piece

Vintage 1940's W & S Blackinton Co. Towle Silver Co. Coffee/Tea Set 5-piece   Vintage 1940's W & S Blackinton Co. Towle Silver Co. Coffee/Tea Set 5-piece

Vintage 1940's W & S Blackinton Co.


Vintage 1940's W & S Blackinton Co. Towle Silver Co. Coffee/Tea Set 5-piece   Vintage 1940's W & S Blackinton Co. Towle Silver Co. Coffee/Tea Set 5-piece